МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

 00757-2019-0005 „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД” - Договаряне без предварително обявление    /дата на създаване на раздела 04.07.2019г./

Решение Зап-108 от 04.07.2019г. за откриване на процедура /публикувано на 04.07.2019г./

Покана за участие в договаряне с документация /публикувано на 04.07.2019г./

еЕДОП към поканата /публикувано на 04.07.2019г./

Техническо предложение към поканата /публикувано на 04.07.2019г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 от ЗОП /публикувана на 04.07.2019г./

Съобщение за провеждане на преговори /публикувно на 18.07.2019г./

Протокол №1 /публикуван на 26.07.2019г./

Протокол №2 /публикуван на 26.07.2019г./

Протокол №3 /публикуван на 26.07.2019г./

Доклад /публикуван на 26.07.2019г./

Решение /публикуван на 26.07.2019г./

Обявление за прекратяване по обособени позиции /публикувано на 14.08.2019г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на 24.09.2019г./

Договор /публикуван на 24.09.2019г./