МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2018-0002 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки” /дата на създаване на раздела 20.03.2018г./

Решение /публикувано на 22.03.2018г./

Обявление /публикувано на 22.03.2018г./

Документация /публикувана на 22.03.2018г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 от ЗОП /публикувана на 22.03.2018г./

Документация-ЕЕДОП в електронен вид /публикувана на 26.03.2018г./

Разяснение за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид /пуббликувано на 26.03.2018г./

Разяснение изх.№ РД-369 от 02.04.2018г. /публикувано на 02.04.2018г./

Съобщение за провеждане на жребий /публикувано на 13.08.2018г./

ПРОТОКОЛ 1 с приложения /публикуван на 23.08.2018г./

ПРОТОКОЛ 2 с приложения /публикуван на 23.08.2018г./

ПРОТОКОЛ 3 с приложения /публикуван на 23.08.2018г./

ПРОТОКОЛ 4 с приложения /публикуван на 23.08.2018г./

ДОКЛАД с приложения /публикуван на 23.08.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-140/22.08.2018г. с приложения /публикувано на 23.08.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-154/10.09.2018г. /публикувано на 10.09.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ/публикувано на 13.09.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-160/21.09.2018г. /публикувано на 21.09.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ/публикувано на 25.09.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-169/26.09.2018г. /публикувано на 26.09.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-173/02.10.2018г. /публикувано на 02.10.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-174/02.10.2018г. /публикувано на 02.10.2018г./

РЕШЕНИЕ Зап-175/02.10.2018г. /публикувано на 02.10.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ/публикувано на 05.10.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ/публикувано на 12.10.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ/публикувано на 17.10.2018г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА/публикувано на 29.10.2018г./

ДОГОВОРИ/публикувани на 29.10.2018г./