МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория заема важно място в лечебно-диагностичния процес - за поставяне на точна етиологична диагноза на бактериалните инфекции, назначаване на адекватно лечение, ранно откриване и ограничаване разпространението на вътреболнични полирезистентни щамове. Лабораторията успешно е покрила с максимален брой точки контролния цикъл по програмата за контрол на качеството - базова степен А към МЗ.

Началник отделение – д-р Екатерина Кубратова
Завършва ВМИ - гр.Варна през 1984г. До 1988г. работи в Ортопедично отделение на Районна болница гр.Разград, а след това в новосъздадената Лаборатория по клинична микробиология към болницата. През 1991г. придобива специалност Медицинска микробиология.
Допълнителна квалификация:
Курсове за системните микози, анаеробни инфекции, лаймска болест, лептоспироза, ерлихиоза и листериоза, латекс - аглутинационна диагностика, антибиотична политика и терапия на бактериалните инфекции.