МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по урология – ІІ ниво, с разкрити   10 легла  в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2.

В отделението се извършват почти всички рутинни урологични оперативни интервенции, включително и трансуретрални.