МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по нервни болести  – ІІІ ниво, с разкрити  50 легла , в т.ч.


- легла за активно лечение – 40 с легла за интензивно лечение – 2;
- легла за продължително лечение – 10

Разполага с добре оборудвана електрофизиологична лаборатория с възможности за ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали и доплерова сонография.


Началник отделение - Д-р Петър Тодоров
Завършва висше образование във ВМИ - гр.Варна през 1979г.
Специалност по неврология - 1983г.


Специалисти:
д-р Пенка Иванова - специалност Неврология
д-р Михаил Гигов - специалност Неврология
д-р Ивайло Арабаджиев - специалност Неврология
д-р Ганка Дескова - специалност Неврология
д-р Искра Цачева - специалност Неврология
д-р Събка Димитрова - специалност Неврология
д-р Турхан Кязим - лекар специализант
д-р Афизе Закир - лекар специализант